Samorząd Uczniowski

---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                  Załącznik nr 5
Regulamin rzecznika praw ucznia
Postanowienia ogólne
&1
Zadaniem rzecznika jest egzekwowanie praw ucznia zawartych w statucie szkoły
a w szczególności w:
paragrafie 27 ust. 1 i 2
regulaminie samorządu uczniowskiego - załącznik nr 4.
                                                                  &2
Szkolni rzecznicy praw ucznia są reprezentowani przez rzecznika - nauczyciela i rzecznika - ucznia z klas IV - VI.
             &3

Rzecznicy powoływani są przez uczniów w drodze dwustopniowych wyborów organizowanych przez wychowawców klas, opiekunów samorządu i radę samorządu uczniowskiej.
                                                                             &41.   Rzecznika - nauczyciela wybiera się na okres trzech lat szkolnych.
2.   Rzecznika - ucznia wybiera się na okres jednego roku szkolnego.
3.   Kampania wyborcza trwa od połowy do końca maja.
4.    Wybory rzecznika praw ucznia odbywają się łącznie z wyborami do SU w ostatnim
tygodniu maja
.
Szczegółowa ordynacja wyborcza
&5
1.     Rzecznik klas IV - VI zostaje wybrany spośród wszystkich uczniów klas V.
2.      Kandydatem na rzecznika - ucznia może być uczeń który:
otrzymuje dobre oceny w nauce i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
odznacza się komunikatywnością
, dyskrecją, chęcią niesienia pomocy innym,
kulturą zachowania,
potrafi pogodzić naukę z pracą społeczną.


2
3.      W każdej klasie V uczniowie w porozumieniu z wychowawcą mają prawo wyłonić
spośród siebie jednego kandydata.
4.      Kandydaci - uczniowie mają obowiązek przedstawienia się społeczności uczniowskiej przez zaprezentowanie swojej fotografii wraz z krótką notatką o sobie w gablocie szkolnej.
5.      Listę kandydatów - nauczycieli umieszcza się w gablocie szkoły.
6.      Rzecznicy - nauczyciele zostają wybrani z listy nauczycieli, z której wyłączone są osoby:
dyrektor i wicedyrektorzy, psycholog i pedagog szkolny (osoby te będą wspierać
działalność rzeczników), księża, nauczyciele, którzy nie przepracowa
li 2 lat w naszej szkole oraz nauczyciele uczący w kl. O, I-III.
&6
Prawo do głosowania przysługuje wszystkim uczniom klas III-VI.
&7
1.      Rzecznicy zostają wybrani w wyborach bezpośrednich zwykłą większością głosów.
2.      W lokalu wyborczym muszą znajdować się miejsca zapewniające tajność głosowania.
&8
1.      Uczniowie głosują na rzecznika - ucznia i rzecznika nauczyciela przez umieszczenie krzyżyka przy nazwisku wybranego kandydata.
2.      Ostemplowane karty do głosowania odbiera od przewodniczącego komisji wyborczej nauczyciel wg listy obecności i przekazuje głosującym.
&9
Głos jest nieważny, gdy:
   został oddany na nieopieczętowanej karcie
   dopisano na nim słowa lub dorysowano znaki, 
   zaznaczono więcej niż jedno nazwisko ucznia,
& 10
1.      Wybory szkolnych rzeczników praw ucznia odbywają się niezwłocznie po ustaniu
kampanii wyborczej.
2.      W skład komisji wyborczej mogą wchodzić:
          opiekunowie samorządów uczniowskich klas I-III lub IV-VI, 
          przewodniczący zarządu samorządu uczniowskiego klas IV-VI,


3
przewodniczący sekcji lub ich członkowie,
uczniowie wytypowani przez zarząd samorządu uczniowskiego,
pedagog
, psycholog lub wicedyrektor.
& 11
1.     Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza niezwłocznie przystępuje do obliczania głosów.
2.                        Komisja sporządza protokół, w którym podaje się:
liczbę osób uprawnionych do głosowania,
liczbę oddanych głosów,
liczbę głosów ważnych,
liczbę głosów nieważnych,
liczbę głosów oddanych na poszczególne osoby.
3.      W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz inne istotne okoliczności związane z jego przebiegiem.
4.      Protokół podpisują wszystkie osoby uczestniczące w pracach komisji wyborczej.
5.      Protokół wraz z kartami do głosowania komisja wyborcza przekazuje dyrektorowi szkoły.
6.      Komisja wyborcza, niezwłocznie po zakończeniu prac, podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania.
Zasady funkcjonowania rzecznika
& 12
1.      Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie pomieszczenia, w którym rzecznicy pełnić będą swoje dyżury.
2.      Rzecznicy informują, w jakie dni i w jakich godzinach przyjmują.
3.      Nowo wybrani rzecznicy mają obowiązek przedstawić się społeczności uczniowskiej
przez wywieszenie swojej fotografii wraz z krótką notatką o sobie w g
ablocie szkolnej oraz zaprezentowanie się na apelu.
&13
Skargę do rzecznika lub prośbę o informacje czy działanie nauczyciela jest zgodne ze statutem szkoły może złożyć pisemnie lub ustnie:
uczeń w imieniu własnym lub w imieniu innego ucznia,
gospodarz klasy w imieniu jednego, grupy lub wszystkich uczniów,
przewodniczący rady SU w imieniu dowolnego ucznia, grupy uczniów lub większej liczby klas.
& 14
1. Ustala się następującą procedurę - sposoby rozstrzygania spraw:


4
rzecznik-uczeń rozwiązuje problem samodzielnie przez rozmowę z osobą, której
dotyczy sprawa
,
rzecznik-uczeń konsultuje problem z rzecznikiem-nauczycielem,
rzecznik-nauczyciel rozmawia z osobą, której dotyczy sprawa,
rzecznik-uczeń lub rzecznik-nauczyciel może skorzystać z pomocy psychologa
lub pedagoga
,
rzecznik-nauczyciel lub rzecznik-uczeń kieruje sprawę do dyrektora.
2.     Na życzenie ucznia (na dowolnym etapie rozstrzygania) może dojść do konfrontacji z osobą, której dotyczy sprawa.
3.      Konflikt między rzecznikiem-uczniem a nauczycielem lub między uczniem
a rzecznikiem-nauczycielem rozstrzyga doraźna komisja powołana przez dyrektora szkoły.
4.     Sprawy nie przewidziane niniejszą procedurą lub statutem szkoły rozpatruje doraźna
komisja powołana przez dyrektora szkoły w trybie doraźnym.
&15
1.     Jeżeli rzecznik - uczeń przestaje być uczniem naszej szkoły, to jego funkcję przejmuje następna osoba z listy wyborczej.
2.     Jeżeli rzecznik - nauczyciel przerwie pracę w naszej szkole, to jego funkcję podejmuje następny nauczyciel wg listy wyborczej.
&16
1.     Odwołanie rzecznika - ucznia przez dyrektora szkoły następuje po uprzednim słownym
upomnieniu i braku poprawy, w terminie 2 tygodni od złożenia wniosku.
2.                         Wniosek o jego odwołanie może zgłosić:
dyrektor szkoły,
opiekun SU,
członkowie społeczności uczniowskiej w liczbie 15 osób.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ROK SZKOLNY 2018/2019

Rzecznik Praw Ucznia - P.Elżbieta Wychucka - nauczyciel
                                                                   
Rzecznik Praw Ucznia - Nicole Banach 5e - uczeń
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ROK SZKOLNY 2017/2018
     Rzecznik Praw Ucznia - P.Elżbieta Wychucka - nauczyciel.

        

                                    Rzecznik Praw Ucznia- Amelia Wyszomirska kl.6d - uczeń.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROK SZKOLNY 2016/2017


Rzecznik Praw Ucznia - P.Elżbieta Wychucka - nauczyciel przyrody.


Rzecznik Praw Ucznia- Rafał Kamela kl.6f - uczeń.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROK SZKOLNY 2015/2016

Samorząd szkolny działa od roku szkolnego 1962/63 i wybierany jest w powszechnych i demokratycznych wyborach.
Pierwszym opiekunem samorządu był pan Roman Tyburczy - matematyk. Obecnie opiekunem Samorządu Uczniowskiego
klas IV-VI są panie:

Katarzyna Węgrzynek i Jolanta Tomczuk.


a klas I-III panie:

Elżbieta Żochowska i Bożena Kochanowska.
W 1994 roku przeprowadzono pierwsze demokratyczne wybory na Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia. Pierwszym Rzecznikiem Praw Ucznia wśród nauczycieli została Jolanta Sujkowska ucząca biologii. Obecnie rzecznikiem jest pani
Jadwiga Żaboklicka
nauczyciel muzyki
 a rzecznikiem - uczniem-
Mikołaj Tradecki
uczeń klasy 6C

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ROK SZKOLNY 2014/2015

Rzecznik praw ucznia
pani Olga Kisiel - nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK SZKOLNY 2013/2014